Regulamin serwisu ambasadatrendow.pl

 1. Definicje:

  Dla potrzeb niniejszego Regulaminu zdefiniowane niżej terminy pisane będą wielką literą:

  1. Ambasada Trendów - serwis internetowy prowadzony przez K2 pod domeną ambasadatrendow.pl
  2. Baza Kont - zbiór Danych zamieszczonych przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone i przetwarzane w ramach Usług świadczonych przez K2;
  3. Dane - treści które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie; w szczególności informacje osobowe, wpisy, ankiety, komentarze,
  4. Klient - firma lub instytucja zlecająca K2 przeprowadzenie kampanii reklamowej opartej o wykorzystanie Danych zamieszczonych przez Użytkowników
  5. Konto - część serwisu udostępniona Użytkownikowi, w której Użytkownik może zamieszczać Dane, które K2 może następnie wykorzystywać na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
  6. K2 - K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 74A; (00-145) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059690, posiadającą NIP nr 951 19 83 801 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.026.000 zł opłacony w całości
  7. Osoba - osoba fizyczna
  8. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu
  9. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez K2 pod domeną ambasadatrendow.pl
  10. Usługi/Kampanie - działania reklamowe świadczonych przez K2 na rzecz Klientów za pomocą serwisu Ambasada Trendów: w szczególności dystrybucja produktów do Użytkowników Serwisu i zbieranie informacji od Użytkowników na temat produktów i Klientów K2
  11. Użytkownik - osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie
 2. Warunki Używania strony www.ambasadatrendow.pl
  1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
  2. Utworzenie Konta i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.
  3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna oświadczeniem, że:
   1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego warunki
   2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i kolejnych formularzach są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich;
   3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych przez K2 w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu
   4. zezwalam na wykorzystywanie Danych zamieszczonych w Serwisie w celu świadczenia przez K2 Usług na rzecz Klientów K2
   5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu wiadomości od K2
   6. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
   7. akceptuję i wyrażam zgodę na ustalanie przez K2 zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych, uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, przeniesienia praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
 3. Dane osobowe:
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych Danych przez K2, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
  2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział w Kampaniach organizowanych na Serwisie.
  3. Administratorem Danych i danych osobowych jest K2, które przetwarza je zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  4. K2 przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Usług świadczonych na rzecz Klientów, w szczególności prawidłowej rekrutacji użytkowników, dystrybucji produktów i raportowania efektywności prowadzonych kampanii marketingowych za pomocą Serwisu.
  5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody w trakcie Rejestracji, K2 będzie miał prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach innych niż wskazane w § 3 ust. 4 powyżej i/lub prawo przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących towarów lub usług K2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, na adres Użytkownika wskazany w Bazie Kont.
  6. K2 ma prawo uzależnić korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od potwierdzenia przez niego zgodności podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych stosownymi dokumentami, przez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych w każdym czasie, oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.
  8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane, a w szczególności dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie.
  9. W przypadku posiadania przez K2 wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Danych, K2 może:
   1. wezwać Użytkownika do usunięcia nieprawdziwych Danych
   2. zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu
   3. bezpowrotnie usunąć Konto.
 4. Korzystanie z Serwisu
  1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko 1 (jedno) Konto na Serwisie.
  2. Niedozwolone są działania mogące utrudniać działanie Serwisu lub narazić K2 na utratę renomy i dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez K2, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, K2 może niezwłocznie usunąć jego Konto.
  3. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. powstrzymywania się od wszelkich działań mogących utrudniać lub zakłócać poprawne działanie Serwisu
   2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych K2 oraz innych podmiotów;
   3. powstrzymywania się od czynności, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników,
   4. niewykorzystywania wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Serwisu
  4. Dostęp do Konta może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
 5. Udział w Kampaniach
  1. Przystąpić do Kampanii może osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce
  2. Udział Użytkownika w Kampaniach ma charakter bezpłatny.
  3. W celu przystąpienia do Kampanii należy dokonać Rejestracji w Serwisie oraz wypełniać i wysyłać za pośrednictwem Serwisu ankiety pozwalające na odpowiednie dopasowanie Użytkowników do danej Kampanii.
  4. O udostępnieniu ankiety rekrutacyjnej oraz o rozpoczęciu Kampanii, K2 będzie informowało wybranych Użytkowników, spełniających określone kryteria podane w procesie rejestracji w Serwisie, drogą elektroniczną na podany w Bazie Kont adres mailowy.
  5. Ankiety powinny być wypełniane w sposób kompletny, zrozumiały i rzetelny. K2 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem nieprawdziwych, niepełnych lub niekompletnych danych, skutkujących niemożliwością kontaktu i/lub niezakwalifikowaniem do Kampanii.
  6. K2 nie ma obowiązku informowania o niezakwalifikowaniu Użytkownika do danej Kampanii oraz o przyczynach takiej decyzji.
  7. Po zakwalifikowaniu Użytkownika do Kampanii K2 powiadomi go o tym drogą elektroniczną wraz z informacją o kolejnych czynnościach jakie powinien podjąć.
  8. Udział Użytkownika w Kampanii wiąże się w szczególności z:
   1. Wypełnieniem ankiety rekrutacyjnej
   2. Wysyłką produktu na podany przez Użytkownika adres
   3. Odbiorem i przetestowaniem produktu
   4. Systematycznym wypełnianiem i przesyłaniem raportów w trakcie trwania Kampanii
   5. Wypełnieniem ankiety podsumowującej Kampanię jeśli zostanie ona Użytkownikowi udostępniona
   6. Spełnieniem pozostałych zadań postawionych Użytkownikowi w trakcie trwania Kampanii
  9. K2 może wykluczyć z Kampanii Użytkownika:
   1. który nie spełnia lub przestał spełniać warunki określone w punkcie V ust. 8,
   2. który podał nieprawdziwe lub błędne dane w formularzu rejestracyjnym,
   3. który dopuścił się innego naruszenia niniejszego Regulaminu,
   4. wobec którego zachodzą uzasadnione podejrzenia, że ingeruje w mechanizm Kampanii albo dopuszcza się innych nadużyć lub działań sprzecznych z ideą i celem Serwisu,
  10. Użytkownik wykluczony z Kampanii nie może ponownie do niej przystąpić.
 6. Odpowiedzialność:
  1. K2 nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, wprowadzaniem modyfikacji lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
  2. K2 nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane przez Użytkowników.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane jego działaniami w Serwisie, w tym za podanie nieprawdziwych Danych, ujawnienie tajemnicy służbowej i inne informacje poufne lub niezgodne z prawem
  4. K2 nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim obecnym i potencjalnym Użytkownikom w siedzibie K2 oraz w Serwisie.
  2. K2 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
  3. W razie dokonania zmian w Regulaminie, K2 niezwłocznie poinformuje o tym Użytkowników przez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem poczty e-mail
  4. Kwestie nienormowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga administrator. Decyzje administratora będą wiążące i ostateczne.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.